CRS Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CLUB RUNNING SWEDEN
Allmänna bestämmelser

1§ Club Running Sweden (CRS) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Friidrottsförbundets stadgar, arbeta i enlighet med denna förenings ändamål. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet med särskild inriktning på löpning. Föreningen ska motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en drogfri idrott.

2§ Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Föreningens fullständiga namn är Club Running Sweden och har sin hemort i Stockholms kommun. CRS:s organisationsnummer är 802491-6440.

4§ CRS:s huvudsakliga verksamhet omfattar löpning och träning i Rubin McRaes anda och som utformas av Rubin McRae.

5§ Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av CRS:s årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst två tredje (2/3)-delar av antalet avgivna röster vid ordinarie CRS-årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

6§ CRS:s beslutande organ är i fallande ordning CRS-årsmöte, extra CRS-årsmöte och CRS-styrelse.

7§ CRS:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. CRS:s första verksamhets- och räkenskapsår är dock från och med den 12 augusti 2014 till och med den 31 december 2015.

8§ CRS:s firma tecknas av två (2) styrelseledamöter gemensamt.

9§ Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

10§ För upplösning av CRS krävs beslut av årsmöte med minst två tredje (2/3)-delar av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av CRS skall anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera ska arkiveras.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärende, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

CRS:s medlemmar

11§ Alla personer som vill stödja CRS:s ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta CRS:s ändamål eller på annat sätt skada CRS:s intressen.

12§ Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

13§ Medlems ska följa CRS:s stadgar och beslut. Vidare ska medlem betala de avgifter som beslutas av CRS.
Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt att delta i CRS:s idrottsliga verksamhet på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Vid deltagande i tävling i CRS:s namn representerar medlem CRS.

14§ Medlem som önskar utträda ur CRS, ska skriftligen meddela detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till CRS, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

15§ Medlem får uteslutas om medlemmen trots påminnelser har försummat att betala av CRS beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat CRS:s verksamhet eller ändamål, brutit mot CRS:s stadgar eller på annat sätt skadat CRS:s intressen.

16§ Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan dock begränsas till att omfatta viss tid.

CRS:s årsmöte

17§ Årsmötet som är CRS:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

18§ Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer.

19§ Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

20§ Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

21§ Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på årsmötet.

22§ Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
a) Fastställande av röstlängd för mötet
b) Val av ordförande och sekreterare för mötet
c) Val av protokolljusterare och rösträknare
d) Fråga om mötets behöriga utlysande
e) Fastställande av föredragningslista
f) Genomgång av verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut för senaste verksamhetsåret
g) Fastställande av balans- och resultaträkning
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Fastställande av medlemsavgifter
j) Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
k) Behandling av inkomna motioner
l) Val av ordförande i CRS:s styrelse för en tid av ett (1) år
m) Val av övriga ledamöter för en tid av två (2) år
n) Val av revisor för en tid av två (2) år
o) Eventuella övriga frågor

23§ Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

24§ Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

CRS-styrelsen

25§ Styrelsen ska bestå av ordförande och sex (6) övriga ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

26§ Styrelsen sammanträder fyra (4) gånger per år, enligt beslut av styrelsen. Vid behov kan styrelsen sammanträda vid ytterligare tillfällen. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst halva (½) antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner det erforderligt kan dock brådskande ärende avgöras vid telefonsammanträde.

27§ Vid sammanträde ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av sekreteraren eller den som styrelsen har utsett till sekreterare om ordinarie sekreterare inte är närvarande på mötet samt av två (2) stycken justerare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

Valberedning

28§ Valberedningen ska bestå av två (2) stycken ledamöter.

29§ Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före årsmötet tillfråga de vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

30§ I samband med kallelsen till årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag samt ange eventuella förslag på personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

31§ De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.